Ghi nhớ ngày này: Hội đồng Ủy viên sẽ Tổ chức Cuộc họp Công chúng Thường niên thông qua Hội thảo Trực tuyến vào ngày 16 tháng 7 năm 2020

Image
A golden crab seen on a deep-sea exploration in the Gulf of Mexico. Photo: NOAA Office of Ocean Exploration and Research

See this story in English.

Ghi nhớ ngày này – Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ năm vào tối ngày 16 tháng 7 năm 2020 thông qua hội thảo video trực tuyến. Thông tin chi tiết về cách đăng ký sẽ sớm được đăng và gửi đến email của người đăng ký.

Tại cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về tiến trình thực hiện của Hội đồng Ủy viên và tại mỗi khu vực trong bảy Khu vực Phục hồi. Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn vùng.

Nếu bạn không thể tham dự cuộc họp, chúng tôi sẽ cập nhật bài trình bày và bản chép lời lên trang web Phục hồi Sự cố Tràn dầu Vùng Vịnh và gửi email thông báo cho bạn khi chúng tôi đăng bài trình bày và bản chép lời.

Thông tin về cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái có thể xem trong các bài báo liên quan từ tháng 6 năm 2019.