Ghi nhớ ngày: Hội đồng Quản thác tổ chức cuộc họp công chúng thường niên qua hội thảo trên web, ngày 17 tháng 6

Image
Roseate spoonbills courting on High Island in Texas. Image USFWS/Michael Rosenbaum

See the English-language version of this article.

Ghi nhớ ngày — Hội đồng Quản thác sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ sáu của chúng tôi vào tối ngày 17 tháng 6 năm 2021 thông qua hội thảo trên web. Thông tin chi tiết về cách đăng ký sẽ sớm được đăng tải và gửi tới những người đăng ký qua email. Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các bản cập nhật về quá trình thực hiện của Hội đồng Quản thác và từng khu vực của bảy Khu vực Phục hồi. Cuộc họp này cũng sẽ là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Thực hiện Quản thác Toàn Vùng. Ngay trước hội thảo trên web, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi nói chuyện mở với phiên Hỏi và Đáp. Thông tin về cách gửi câu hỏi của bạn sẽ sớm được gửi.

Nếu bạn không thể tham dự hội thảo trên web của cuộc họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật phần trình bày và bản chép lời lên trang web Phục hồi Tràn Dầu vùng Vịnh và sẽ gửi email thông báo cho bạn khi thông tin được đăng tải. Thông tin cuộc họp công chúng thường niên của năm ngoái có sẵn trong bài viết liên quan từ tháng 7 năm 2020.

Đọc tường thuật bằng tiếng Anh.