Hãy gửi ý tưởng của bạn cho việc lập kế hoạch phục hồi khu vực đại dương mở

Image
A school of tuna underwater (Credit: NOAA)

Xem câu chuyện này bằng tiếng Anh. (Read this story in English.)   

Nhóm ủy thác thực hiện chương trình đại dương mở mong muốn bạn có thể đưa ra ý tưởng nhằm giúp khôi phục nguồn cá, sinh vật không xương sống trong cột nước và rùa biển bị nguy hại do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon.  

Bạn vui lòng gửi các ý tưởng về phục hồi mới, hoặc bản sửa đổi của các ý tưởng đã được gửi đi trước đó, thông quacổng gửi ý tưởng dự án của Hội đồng Ủy viên, trước ngày 14/8/2023.  

Đối với các dự án phục hồi, các Ủy viên tổ chức đại dương mở hướng đến các loài có thể phân bố rộng và di cư. Điều đó có nghĩa là một số dự án có thể được triển khai ngoài Vịnh Mexico. Các Ủy viên hiện đang thực hiện hơn 20 kế hoạch phục hồi đã được phê duyệt thông qua trước đó. 

Đối với Kế hoạch phục hồi sắp tới, các Ủy viên đang tìm kiếm một loạt các ý tưởng cho dự án để đáp ứng một hoặc nhiều mục tiêu khôi phục cá và động vật không xương sống trong cột nước, và rùa biển. Các ý tưởng dự án có thể được xây dựng dựa trên tiến độ của các dự án khôi phục hiện có, hoặc kế hoạch triển khai các phương pháp và kỹ thuật khác với những phương pháp và kỹ thuật đã được tiến hành. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các ý tưởng của những dự án được chia theo từng giai đoạn.   

Vui lòng tham khảo Kế hoạch phục hồi theo chương trình năm 2016của các ủy viên Deepwater Horizon để tìm hiểu thêm về các mục tiêu, phương pháp và kỹ thuật phục hồi các ủy viên thực hiện. 

 

Trọng tâm loại hình phục hồi: Động vật không xương sống trong cột nước và cá (FWCI) 

Đối với những nỗ lực lên kế hoạch phục hồi, các Ủy viên đặc biệt quan tâm đến các ý tưởng dự án nhằm giải quyết các mục tiêu và các loài ưu tiên được xác định trong Kế hoạch chiến lược về cá và động vật không xương sống trong cột nước (PDF, 102 trang), từ tháng 3/2022. Kế hoạch xác địnhcác loài có mức độ ưu tiên cao cũng như đặt ra các mục tiêu ưu tiên.   

Các loài có mức độ ưu tiên cao bao gồm: cá cờ xanh, cá trích đốm, cá đối, cá mòi dầu, cá mú vằn, cá mú đỏ, cá hồng đỏ và cá hồng, cá ngừ vây vàng và cá thu vua. 

Các mục tiêu ưu tiên cao bao gồm: 

 • Giảm hoạt động đánh bắt không chủ ý 

 • Giảm hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không được báo cáo 

 • Cải thiện sức khỏe của các loài cá được ưu tiên bằng cách phát triển các công cụ và kỹ thuật để giảm bớt tính không chắc chắn trong quá trình phục hồi, đồng thời đưa ra các phương pháp hiệu quả cho các bên liên quan và cộng đồng đánh bắt cá 

 • Giảm trừ các mối đe dọa do các mảnh vụn biển gây ra 

 • Giảm tỷ lệ tử vong sau khi thả trong lĩnh vực câu cá giải trí 

Các Ủy viên cũng khuyến khích các ý tưởng dự án được xây dựng dựa trên các kỹ thuật về khôi phục đã thành công được phát triển thông qua các dự án khôi phục hiện có, chẳng hạn như Dự án khôi phục cá đại dương, và bốn dự án khôi phục FWCI được chọn trong kế hoạch khôi phục thứ haicủa các Ủy viên:  

Trọng tâm loại hình phục hồi: Rùa biển 

Đối với nỗ lực lập kế hoạch phục hồi dành cho rùa biển, các Ủy viên khuyến khích những ý tưởng dự án dựa trên các kỹ thuật khôi phục và bảo tồn rùa biển đã thành công, chẳng hạn như: 

 • giảm thương tích và tử vong thông qua cải thiện phản ứng của rùa với các mối đe dọa và sự kiện khẩn cấp,  

 • giảm thiểu rủi ro từ các đợt va chạm giữa tàu thủy và rùa biển,  

 • nâng cao nhận thức và sử dụng các thiết bị giúp giảm thiểu nguy cơ đánh bắt không chủ ý,  

 • cũng như bảo tồn môi trường làm tổ của rùa biển.  

Các Ủy viên tổ chức đại dương mở đang thực hiện sáu dự án phục hồi rùa biển được tuyển chọn từ bản kế hoạch khôi phục thứ hai của các Ủy viên. Một vài dự án trong số này tập trung vào việc xác định các kỹ thuật đã thành công đồng thời triển khai các phương pháp cộng tác nhằm giảm thiểu nguy cơ bắt rùa biển không chủ ý cũng như bảo vệ môi trường làm tổ trọng yếu trên bãi biển. 

Các Ủy viên cũng khuyến khích các ý tưởng dự án giúp thúc đẩy bất kỳ kỹ thuật và khái niệm nào đã được xác định trongKhung chiến lược cho các hoạt động phục hồi rùa biển(PDF, 67 trang) nhằm đem lại lợi ích cho các loài rùa biển tại Vịnh Mexico trong suốt vòng đời hoặc phạm vi địa lý của chúng. 

 

Gửi ý tưởng dự án 

Đối với kế hoạch phục hồi sắp tới, chúng tôi sẽ chỉ xem xét các ý tưởng dự án được gửi, cập nhật hoặc sửa đổi trong thời gian gửi ý tưởng, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023. Vui lòng gửi bao gồm thông tin sau trong phần mô tả ý tưởng dự án của bạn khi thích hợp: 

 • Mục tiêu phục hồi trọng điểm,  

 • Phương pháp hoặc kỹ thuật phục hồi có tính ứng dụng cao,  

 • Lợi ích dự kiến cho một hoặc nhiều nguồn tài nguyên đang gánh chịu thiệt hại,  

 • Các hoạt động triển khai được xác định, và  

 • Số liệu hiệu suất tiềm năng nhằm đánh giá lợi ích phục hồi. 

Các Ủy viên cũng có thể phát triển các dự án phục hồi để xem xét hoặc sửa đổi ý tưởng dự án nhằm đáp ứng các tiêu chí ưu tiên phục hồi tốt hơn. Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các ý tưởng dự án về khả năng đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phục hồi theo chương trình năm 2016và Đạo luật ô nhiễm dầu năm 1990. 

 

Cổng gửi ý tưởng dự án 

Đề xuất ý tưởng dự án phục hồi để xem xét  

Xem các dự án đã gửi trước đây  

Công chúng sẽ có cơ hội xem xét và cung cấp thông tin đầu vào về tất cả các kế hoạch phục hồi dự thảo, bao gồm các dự án cụ thể được đề xuất triển khai theo Đạo luật ô nhiễm dầu, Đạo luật chính sách môi trường quốc gia và Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của hội đồng ủy viênDeepwater Horizon. Sau khi kết thúc giai đoạn tiếp nhận ý kiến từ công chúng, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và tích hợp ý kiến phù hợp của công chúng vào kế hoạch phục hồi cuối cùng trước khi công bố. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ OpenOcean.TIG@noaa.gov nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi mong đợi những ý tưởng dự án phục hồi từ bạn. 

 

Tài liệu bổ sung 

Chúng tôi cũng sẽ gửi thông tin cập nhật thông qua email. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy tận dụng cơ hộiđăng ký nhận cập nhật qua email ngay hôm nay để nhận tin tức mới nhất từ tất cả các thành viên củaHội đồng Ủy viênDeepwater Horizon.