Ghi nhớ ngày này, ngày 16 tháng 6: Hội thảo Công chúng Trực tuyến Thường niên của Hội đồng Thành viên

Image
Shoreline at Santa Rosa Island. Credit: U.S. Fish and Wildlife Service.

Đọc bài này bằng tiếng Việt. 

Ghi nhớ ngày này - Hội đồng Ủy viên Deepwater Horizon sẽ tổ chức cuộc họp công khai thường niên lần thứ bảy vào tối ngày 16 tháng 6 năm 2022 thông qua hội thảo trên web. Thông tin chi tiết về cách đăng ký sẽ được đăng và gửi tới email của người đăng ký trong tương lai gần. 

Trong suốt cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về tiến độ thực hiện của Hội đồng Ủy viên và trong mỗi Khu vực của Bảy Khu vực Phục hồi . Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Ngay sau các bài trình bày trên hội thảo, chúng tôi sẽ tổ chức một phiên mở cửa tự do để Hỏi và Đáp. Thông tin về cách gửi câu hỏi cũng sẽ sớm được thông báo. 

Nếu bạn không thể tham dự cuộc họp công chúng trên web, chúng tôi sẽ cập nhật bản trình bày và bản chép lời lên trang web Phục hồi Tràn dầu Vùng Vịnh và sẽ gửi email tiếp theo thông báo cho bạn khi có bản trình bày và bản chép lời. 

Thông tin cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái xem tại bài báo liên quan từ tháng 6 năm 2021

Xem truyện này bằng tiếng việt.